Persondatapolitik 

1. Indledning

The Bagel Co A/S er en kæde af sandwich butikker.

2. Dataansvar

2.1. The Bagel Co A/S tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt

The Bagel Co behandler personoplysninger i forbindelse med

  • personers ansøgning om ansættelse i The Bagel Co;
  • sædvanlig administration af The Bagel Co, herunder ved løn, ansættelseskontrakter, mv;
  • nyhedsbreve

The Bagel Co har derfor vedtaget denne persondata-politik, der fortæller, hvordan The Bagel Co indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger.

For at beskytte modtagne personoplysninger bedst muligt, vurderer The Bagel Co løbende, hvor høj risikoen er for, at firmaets databehandling påvirker grundrettighederne for de personer, hvis personoplysninger indsamles og behandles, negativt. The Bagel Co er især opmærksom på risikoen for, om de pågældende personer udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller tab af datafortrolighed.

I det omfang The Bagel Co, undtagelsesvis måtte have behov for at behandle følsomme personoplysninger, biometriske oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold om enkeltpersoner, gennemfører The Bagel Co en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for personernes privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, The Bagel Co begynder at behandle vedkommendes følsomme personoplysninger. 

2.2. Dataansvarlig og Databehandler

The Bagel Co er i forhold til firmaets ansatte dataansvarlig for de oplysninger, som The Bagel Co modtager, behandler og opbevarer.

2.3. Kontaktoplysninger

The Bagel Co’s kontaktoplysninger, hvortil spørgsmål om indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger kan rettes, er:

The bagel Co A/S
Gammel Vartorvs Vej 6B
2900 Hellerup
CVR 25500482
Email: thebagelco@thebagelco.dk

2.4. The Bagel Co sikrer fair og transparent databehandling

Formålet med at stille personoplysninger til rådighed for The Bagel Co i stand til at udføre de opgaver, som er anført under pkt. 2.1.

Ud over de personoplysninger, som The Bagel Co modtager fra partnerne eller fra samarbejdspartnere m.v., kan The Bagel Co vælge at indhente oplysninger fra andre tilgængelige kilder, hvis dette skønnes nødvendigt for The Bagel Co udførelse af dets opgaver.

3. Behandling af personoplysninger

3.1. The Bagel Co behandler denne type personoplysninger

The Bagel Co indhenter og behandler som altovervejende hovedregel alene de personoplysninger, som fremgår af Bilag 1.

Skulle The Bagel Co undtagelsesvist have behov for indhentelse, behandling og opbevaring af andre oplysninger end anført i Bilag 1, vil The Bagel Co som hovedregel bede om sådanne oplysninger direkte fra den person, som oplysningerne vedrør

3.2. The Bagel Co indsamler og opbevarer personoplysninger til bestemte formål

The Bagel Co indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger i forbindelse med de aktiviteter, som er anført under pkt. 2.1 ovenfor.

Hvis en bruger tilmelder sig The Bagel Co’s nyhedsbrev, blogs, chatfora og/eller grupper på sociale medier, giver brugeren samtykke til, at The Bagel Co registrerer, behandler og opbevarer de oplysninger, som brugeren i den forbindelse selv oplyser, herunder e-mailadresse, præferencer med hensyn til interesseområder, m.v., og at disse oplysninger anvendes til The Bagel Co’s markedsføring overfor brugeren, herunder ved automatisk udsendelse af The Bagel Co’s nyhedsbrev, blogs, og/eller opslag på sociale medier.

3.3. The Bagel Co behandler kun relevante personoplysninger

The bagel Co indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger om samarbejdspartnere og brugere i øvrigt, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til de formål, der er beskrevet ovenfor, eller som i øvrigt måtte være krævet i henhold til lovgivningen. The Bagel Co indsamler og behandler således ikke flere personoplysninger, end dem, der er nødvendige for de formål, der er beskrevet ovenfor.

The Bagel Co kontrollerer og opdaterer modtagne personoplysninger for at minimere risikoen for, at de personoplysninger, som The Bagel Co behandler og opbevarer ikke er korrekte.

Det er samarbejdspartnernes og brugernes ansvar at levere de oplysninger, som er nødvendige for The Bagel Co’s levering af de ydelser m.v., som foreningen tilbyder partnere, samarbejdspartnere og brugere i øvrigt, samt at sikre, at de personoplysninger, der overføres til Applikationen til brug for de aftalte formål, er korrekte.

3.4. The Bagel Co sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

The Bagel Co sletter modtagne personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af disse. Som hovedregel gemmer The Bagel Co samarbejdspartneres personoplysninger så længe samarbejdsforholdet består, hvorefter oplysningerne vil blive slettet ifølge bestemmelserne i pkt. 6.3.  

3.5. The Bagel Co indhenter samtykke, inden behandling af personoplysninger

The Bagel Co indhenter samtykke, inden behandling af personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre The Bagel Co har et lovligt grundlag for at indhente og behandle dem uden sådant samtykke.

En persons samtykke er frivilligt, og kan til enhver tid trækkes tilbage ved at vedkommende person henvender sig til The bagel Co. Samarbejdspartnere og brugere i øvrigt bør være opmærksom på, at tilbagetrækning af et givet samtykke kan påvirke eller umuliggøre The Bagel Co’s levering af de ydelser, som oplysningerne er indsamlet til brug for, da behandling af visse personoplysninger kan være nødvendig for fortsat samarbejde eller brug i øvrigt af The Bagel Co’s ydelser via hjemmeside, sociale medier eller intranet.

Hvis The Bagel Co ønsker at anvende personoplysninger til andre formål end det, der er givet tilladelse til, oplyser The bagel Co om det nye formål og beder om samtykke til sådan brug til andre formål, før The Bagel Co påbegynder databehandlingen, medmindre den nye behandling har et andet lovligt grundlag.

Hvis The Bagel Co har behov for at behandle personoplysninger for børn, indhenter The Bagel Co samtykke fra en forælder eller værge. The Bagel Co kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed eller værgemål over barnet. 

3.6. The Bagel Co videregiver ikke personoplysninger uden samtykke

The Bagel Co indhenter samtykke og informerer om, hvad overførte personoplysninger vil blive brugt til, hvis The Bagel Co videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere og andre aktører, bl.a. til brug for markedsføring. Berørte personer kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

The Bagel Co indhenter ikke samtykke, hvis The Bagel Co er retligt forpligtet til at videregive personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed, eller hvis The Bagel Co bliver pålagt videregivelse ved en retlig afgørelse.

The bagel Co indhenter samtykke, før videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande. Hvis The Bagel Co videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande, sikrer The bagel Co så vidt muligt gennem aftaler med disse, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, The bagel Co har opstillet i denne politik.

4. Sikkerhed 

4.1. The Bagel Co beskytter personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed

The Bagel Co har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

The Bagel Co har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de få af The Bagel Co’s bestyrelsesmedlemmer, der har adgang til personoplysninger. For at undgå datatab tager The bagel Co løbende back up af dets datasæt. The Bagel Co beskytter også fortroligheden og autenticiteten af personoplysninger om nødvendigt ved hjælp af kryptering og/eller ved to-faktor godkendelse for at få adgang til disse.  

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for partnere, samarbejdspartnere og brugere i øvrigt for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil The Bagel Co underrette de berørte parter om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

De af The Bagel Co anvendte servere og databaser er certificerede for at sikre, at de lever op til EU’s krav om behandling af personoplysninger og IT sikkerhed, og befinder sig inden for EU, således at personoplysninger ikke overføres til modtagere uden for EU, uden at der foreligger samtykke fra de berørte personer.

5. Brug af cookies

5.1. Cookies, formål og relevans

Hvis The bagel Co placerer cookies på hjemmesiden, bliver brugere informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle personoplysninger via cookies.

5.2. The bagel Co indhenter samtykke

Før The bagel Co placerer cookies på en brugers udstyr, beder The bagel Co om brugerens samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger ved brug af hjemmesiden, sociale medier eller intranet kan dog anvendes uden samtykke. Cookies, der placeres ved en brugers brug af tredjeparters Apps, er et mellemværende mellem brugeren og udbyderen af den pågældende App, og er således The bagel Co uvedkommende.

Brugere kan få flere oplysninger på The bagel Co’s hjemmeside om The bagel Co’s brug af cookies, og om hvordan brugere kan slette eller afvise dem. Hvis en bruger vil tilbagekalde sit samtykke til vor placering af cookies, så se vejledningen under The bagel Co’s cookie-politik.

6. Brugeres rettigheder

6.1. Brugere har ret til at få adgang til deres personoplysninger

Brugere har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger The bagel Co behandler om dem, hvor de stammer fra, og hvad The bagel Co anvender dem til. Brugere kan også få oplyst, hvor længe The bagel Co opbevarer personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om brugeren, i det omfang The bagel Co videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretnings-hemmeligheder og beskyttelse af immaterielle rettigheder.

Samarbejdspartnere og brugere i øvrigt har mulighed for til enhver tid at bede om udskrift af de personoplysninger, som The bagel Co er i besiddelse af om dem, dog således, at adgangen hertil ophører på det tidligste af følgende to tidspunkter: 6 måneder efter en brugers framelding på The bagel Co’s hjemmeside eller grupper på sociale medier.

6.2. Brugere har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet

Hvis en bruger mener, at de personoplysninger, The Bagel Co behandler om dem, er unøjagtige, har de ret til at få dem rettet. Brugeren skal henvende sig til The bagel Co og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvad de korrekte oplysninger er.

6.3. Brugere har ret til at kræve personoplysninger slettet

Brugere af The bagel Cos hjemmeside, nyhedsbrev, blogs, chatfora og/eller grupper på sociale medier kan til enhver tid kræve, at de personoplysninger, som The bagel Co er i besiddelse af, skal slettes, jf. dog nedenfor i følgende afsnit.

6.4. Brugere har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger

Brugere har ret til at gøre indsigelse mod The Bagel Co’s behandling af deres personoplysninger. Brugere kan også gøre indsigelse mod The bagel Co’s videregivelse af deres personoplysninger til markedsføringsformål. Brugere kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en sådan indsigelse. Hvis en indsigelse er berettiget, sørger The bagel Co for at ophøre med behandlingen af vedkommendes personoplysninger.

6.5. Dataportabilitet (overførsel af data)

Brugere har ret til at modtage de personoplysninger, de har stillet til rådighed for The bagel Co, og dem, The bagel Co har indhentet om dem hos andre aktører på baggrund af brugernes samtykke. Hvis The bagel Co behandler personoplysninger om en person som led i en kontrakt, hvor vedkommende er part, kan vedkommende også få tilsendt sine personoplysninger. Brugere har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden tjenesteudbydere (dataportabilitet).

Hvis en bruger ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil vedkommende modtage sine personoplysninger fra The bagel Co i et almindeligt anvendt digitalt format.